Home / 2022 / สิงหาคม

Monthly Archives: สิงหาคม 2022

คณบดีและคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพยาบาลแห่งอนาคต”

คณบดีและคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพยาบาลแห่งอนาคต"

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคะแนนเต็ม ในการประเมิน 5ส.Green ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคะแนนเต็ม ในการประเมิน 5ส.Green ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ 26 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางเกสราวรรณ ประดับพจน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รุ่นที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับ นางเกสราวรรณ ประดับพจน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รุ่นที่ 8

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดี …

Read More »

ขอแสดงความยินดีแก่ นายโชติพงษ์ กาญจนดิษฐ์  ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

Congratulations to our student. Mr. Chotipong kanchanadit

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ขอเชิญเ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »