กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันนี้ 11 […]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Read More »

TQF

กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล

กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกร

กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล Read More »

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาลประจำวันพุธ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาลประจำวันพุธ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหา

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาลประจำวันพุธ Read More »

การตอบปัญหากายวิภาคศาสตร์ ครั้งที่ 2

การตอบปัญหาความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ ครั้งที่ 2

การตอบปัญหาความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวั

การตอบปัญหาความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ ครั้งที่ 2 Read More »

การพยาบาลผู้ประสบภัยทางด้านจิตใจและจิตสังคม

การพยาบาลผู้ประสบภัยทางด้านจิตใจและจิตสังคม

บรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชาNUR63-418 การจัดการภาวะฉุ

การพยาบาลผู้ประสบภัยทางด้านจิตใจและจิตสังคม Read More »

"การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลองในภาวะ ฉุกเฉินและสาธารณภัย"

“การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลองในภาวะ ฉุกเฉินและสาธารณภัย”

“การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลองในภา

“การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลองในภาวะ ฉุกเฉินและสาธารณภัย” Read More »

สร้างความสุข ด้วยการดุแลใจ เพื่อนอาทรเพื่อน

กิจกรรม “สร้างความสุข ด้วยการดูแลใจ เพื่อนอาทรเพื่อน”

สร้างความสุข ด้วยการดูแลใจ เพื่อนอาทรเพื่อน เมื่อวันที่

กิจกรรม “สร้างความสุข ด้วยการดูแลใจ เพื่อนอาทรเพื่อน” Read More »

การประชุม "stakeholders จากกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน"

การประชุม “stakeholders จากกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน”

การประชุม “stakeholders จากกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์

การประชุม “stakeholders จากกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน” Read More »