Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการกีฬาสี WU NURSE สัมพันธ์

18 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการกี …

Read More »

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าพบนักศึกษาเพื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาจากโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าพบนักศึกษา มอบทุนการศึกษา

นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 “Success Quality & Learning Solutions”

นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี …

Read More »

วลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage

กิจกรรมวลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage

กิจกรรมวลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยา …

Read More »

โครงการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล

โครงการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการจัดอบรมความรู้เกี่ …

Read More »

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาพยาบาล “เก่ง ดี มีสุข” สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการพัฒนภาวะผู้นำนักศึกษาพยาบาล "เก่ง ดี มีสุข"

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่ว …

Read More »

กิจกรรมรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต #GreenNurse

ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการทางการพยาบาลของสำนัก …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ “บัณฑิตพยาบาล” รุ่นที่ 18 และนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2561

Read More »

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2

Read More »