สารจากคณบดี

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (2559-2563) ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดของการได้รับการรับรองฯ โดยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” จึงเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกหลากหลายรูปแบบ เพื่ออื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม อย่างเป็นองค์รวม สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจในธรรมชาติและความแตกต่างระหว่างบุคคล ตระหนักรู้ในคุณค่าของชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธาในวิชาชีพ มีจิตสำนึกในการดำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม มองเห็นคุณค่าในตนเอง มีจิตอาสา มีภาวะผู้นำ ตลอดจนมีความเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต สามารถทำงานเพื่อดำรงชีพตนเองและช่วยเหลือสังคมอย่างมืออาชีพและมีความสุข