ผลงานศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ พว.ธวัชชัย หนูเมือง บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปี ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศิษย์เก่าดีเด่น 2565

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤษณา ละอองสุวรรณ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565