ผลงานศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ พว.ธวัชชัย หนูเมือง บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปี ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์