สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ รักชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาขา
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E-mail[email protected]
รองศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
ความเชี่ยวชาญการลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด การดูแลตนเองและจัดการอาการ การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์โรคเรื้อรัง สุขภาวะผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E-mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2101-2
E – mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2101-2
E – mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุญสนอง
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลศัลยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2158, 2101-2
E – mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลศัลยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี จันทรศิริ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์ ดร.รติรัตน์ โกละกะ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E-mail[email protected]
อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลศัลยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์กิ่งกมล เพชรศรี
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์นฤมล ศิลวิศาล
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลศัลยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์ชนม์ชนก บุญสุข
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์สะบาย ยีสา
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E-mail[email protected]
อาจารย์ชุติพร ด่านสุวรรณ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E-mail[email protected]
อาจารย์ จิดาภา ยอดระบำ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E-mail[email protected]
อาจารย์เสาวนีย์ ไชยาวรรณ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E-mail[email protected]