สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลศัลยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mailsineenart.na@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
ความเชี่ยวชาญการลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด การดูแลตนเองและจัดการอาการ การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์โรคเรื้อรัง สุขภาวะผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mailjomsuwanno@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E-mailklaphachoen.sh@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2101-2
E – mailpchennet@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2101-2
E – mailsorapen@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุญสนอง
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลศัลยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2158, 2101-2
E – mailthippawan.bu@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mailorratai.no@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลศัลยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mailmchidcha@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mailsuppakarn.op@wu.ac.th
ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mailjongkolnee.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.รติรัตน์ โกละกะ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E-mailratirat.ko@wu.ac.th
อาจารย์ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mailladdawan.pe@wu.ac.th
อาจารย์โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mailsopida.th@wu.ac.th
อาจารย์นฤมล ศิลวิศาล
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลศัลยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mailnarumon.si@wu.ac.th
อาจารย์ชนม์ชนก บุญสุข
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mailchonchanok.bs@wu.ac.th
อาจารย์ชุติพร ด่านสุวรรณ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E-mailchutiporn.dn@wu.ac.th
อาจารย์ จิดาภา ยอดระบำ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E-mailjidapa.yo@wu.ac.th
อาจารย์เสาวนีย์ ไชยาวรรณ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E-mailsaowanee.ci@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นวรัตน์ รักชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาขา
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E-mailnavarat.ru@wu.ac.th