หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science in Adult and Gerontological Nursing

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ชื่อย่อ : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)
ชื่อย่อ : M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)

ปรัชญา/วัตถุประสงค์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีความเชื่อว่าการพยาบาลมีพลังในการเปลี่ยนแปลงอนาคตสุขภาพของสังคม การพยาบาลเป็นศาสตร์การปฏิบัติโดยบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องความเป็นมนุษย์ สุขภาพและความเจ็บป่วย และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เป็นกระบวนการเตรียมสมรรถนะของพยาบาลให้มีความรู้เชิงลึกและมีชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติการพยาบาล การเป็นผู้นำทางวิชาการ การเป็นผู้สอนทางคลินิกและการบริการจัดการทางการพยาบาล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ผลลัพธ์ทางสุขภาพ โดยยึดมั่นหลักการเชิงวิชาชีพ หลักจริยธรรม และจรรยาบรร

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม การพิจารณาตัดสินประเด็นทางจริยธรรม ข้อโต้แย้งทางคลินิกหรือกฏหมาย และปฏิบัติบนพื้นหลักฐานปรัชญาความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมายและพระราชบัญญัติวิชาชีพสุขภาพ ศีลธรรมจรรยาศาสนา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทั้งในด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการวิจัย และด้านการวิชาการ มีความรอบรู้เชิงลึกในเนื้อหาสาระของศาสตร์การพยาบาล กระบวนการวิจัยและสถิติ ภาวะผู้นำในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤติ และการจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลและสุขภาพ ปฏิบัติการพยาบาลโดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล หลักจริยศาสตร์ กฏหมายวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ การวิจัยและการใช้หลักฐานความรู้เชิงประจักษ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลลัพธ์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤติ มีทักษะในการพัฒนา ตนเองและการแสวงหาความรู้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องในการศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอเชิงวิชาการทั้งในบทบาทของพยาบาลผู้ปฏิบัติและบทบาทของพยาบาลนักวิชาการ มีทักษะความเป็นผู้นำของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสร้าง ความเปลี่ยนแปลง ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ มีสมรรถนะด้านการวิจัย และการเปยแพร่ผลงานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แนวทางการประกอบอาชีพ

พยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤติ ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพเฉพาะในผู้สูงอายุ และการพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของผู้เรียน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยปัญหาทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเหลือ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาต่อ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบแผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาบังคับ28 หน่วยกิต
 (1) วิชาแกน12 หน่วยกิต
 (2) วิชาเฉพาะ16 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเลือก4   หน่วยกิต
   
3. หมวดวิทยานิพนธ์15 หน่วยกิต