หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ชื่อย่อ : พย.ม (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)
ชื่อย่อ : M.N.S.(Community Nurse Practitioner)

ปรัชญา/วัตถุประสงค์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพของการเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เป็นผู้นำการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสุขภาวะของประชาชนในชุมชนด้วยการศึกษาด้วยตนเอง การวิจัย การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่สุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ คือ “เก่ง” มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้ง และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ดี” เป็นบัณฑิตที่มีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ “มีความสุข” มีความสุขในกระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรและในวิชาชีพหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ให้สามารถ “เป็นผู้นำการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการตนเองสู่สุขภาวะของประชาชนในชุมชน

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

สามารถพัฒนาจัดการและกำกับระบบการดูแลบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ การดูแลและการให้การพยาบาล (Direct care) กลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพทั่วไปและภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และกลุ่มที่มีปัญหาซับซ้อนอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย การประสานงาน (Collaboration) โดยใช้หลักการสร้างหุ้นส่วนกับภาคีต่างๆ ในชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการศึกษาข้อมูลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชนการวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวางแผนและการออกแบบ การปฏิบัติและการประเมินผลกิจกรรมการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการบริการสุขภาพตามความต้องการด้านสุขภาพ รวมทั้งศักยภาพของชุมชน การให้คำปรึกษาด้านการดูแล (Consultation) บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ในทางสร้างสรรค์ จากการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพการให้เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม (Ethical reasoning and ethical decision making) ความสามารถในการทำวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างต่อเนื่อง คุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม การออกแบบจัดการและการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างเป็นระบบ ([Outcome management and evaluation)

แนวทางการศึกษาต่อ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แนวทางประกอบอาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร
   
แบบแผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ28 หน่วยกิต
 (1) วิชาแกน12 หน่วยกิต
 (2) วิชาเฉพาะสาขา16 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเลือก4   หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์15 หน่วยกิต