หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ชื่อย่อ : พย.ม (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)
ชื่อย่อ : M.N.S.(Community Nurse Practitioner)

ปรัชญา/ความสำคัญ

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ที่เป็นผู้นำการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสุขภาวะของประชาชนในชุมชน สามารถเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ การจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้เชิงรุก โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การวิจัย การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการดูแลผู้รับบริการทุกกลุ่มวัยและทุกภาวะสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ชี้นำความถูกต้องให้กับสังคม รวมทั้งจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ และการเป็นผู้นำ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ดังนี้

1)มีความรู้ทางคลินิกขั้นสูง ศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และบูรณาการองค์ความรู้สู่การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนได้

2)มีสมรรถนะขั้นสูงในการออกแบบ และปฏิบัติการดูแลปัญหาสุขภาพทั่วไป โรคอุบัติใหม่ ภาวะเฉียบพลัน ภาวะฉุกเฉิน ภาวะเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะท้าย ทั้งในระดับบุคคล และครอบครัว รวมถึงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภายใต้กฎหมาย จริยธรรม และความแตกต่างทางวัฒนธรรม

3)มีศักยภาพในการพัฒนาและใช้งานวิจัย นวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อคุณภาพและผลลัพธ์การดูแลสุขภาพ เพื่อคุณภาพและผลลัพธ์การดูแลสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน

4)มีภาวะผู้นำทางการพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและทีมสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

5)มีสมรรถนะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับปฐมภูมิ

แนวทางการศึกษาต่อ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แนวทางประกอบอาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร
   
แบบแผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ21 หน่วยกิต
 (1) วิชาแกน9 หน่วยกิต
 (2) วิชาเฉพาะสาขา12 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเลือก3   หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต