Home / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ใน 5 ปีข้างหน้า

“เราคือ องค์การเรียนรู้ บูรณาการพันธกิจ สร้างพันธมิตร นำการพยาบาลสู่สากล”

 

พันธกิจหลักของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มีดังนี้

1)    ผลิตพยาบาลในระดับวิชาชีพและวิชาชีพขั้นสูง ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2)    สร้างงานวิจัย งานวิชาการ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ตลอดจนของท้องถิ่น ประเทศ และสังคมโลก

3)    นำความรู้ด้านสุขภาพที่เชี่ยวชาญให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสุขภาพและศักยภาพด้านการดูแลตนเองของประชาชน

4)    ส่งเสริมการใช้และให้คุณค่าแก่ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้

5)    บูรณาการความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษา

6)    สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม