วิสัยทัศน์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

“เป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาลเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรม นำการพยาบาลสู่สากล


พันธกิจหลักของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มีดังนี้

 

“มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการพยาบาลในระดับสากล มีนวัตกรรมการดำเนินงานตามภารกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนและศักยภาพของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขพร้อมสร้างสังคมสุขภาวะพื้นฐานหลักการทำงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” โดย

  • ผลิตพยาบาลในระดับวิชาชีพและวิชาชีพขั้นสูง ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • พัฒนาศักยภาพนักวิชาการ นักวิจัยทางการพยาบาลและทางสุขภาพให้สร้างสุขภาวะที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ ทุนและศักยภาพของชุมชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
  • สร้างงานวิจัย งานวิชาการ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ตลอดจนของท้องถิ่น ประเทศ และสังคมโลก
  • นำความรู้ด้านสุขภาพที่เชี่ยวชาญให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสุขภาพและศักยภาพด้านการดูแลตนเองของประชาชน
  • ส่งเสริมการใช้และให้คุณค่าแก่ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้
  • บูรณาการความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษา
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

ค่านิยม

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ยึดถือค่านิยมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ

“WALAILAK for All – วลัยลักษณ์เพื่อปวงชน”
Wisdom มุ่งสู่ปัญญา,
Advancement ล้ำหน้า สร้างสิ่งใหม่,
Loyalty มอบใจให้องค์กร,
Altruism เอื้ออาทรต่อผู้อื่น,
Integrity ยืนบนฐานความซื่อสัตย์,
Lean กะทัดรัด เด่นชัดในคุณค่า,
Accountability ตรวจตราความรับผิดชอบ,
Knowledge Sharing ใฝ่รู้รอบ มอบแบ่งปัน

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คือ  “WU NURSE” ซึ่งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาฯ ได้ร่วมกันกำหนดไว้โดยมีความหมาย ดังนี้

W = Wisdom เป็นผู้มีปัญญา

U = Unity สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
N = Neatness  สุภาพเรียบร้อย บุคลิกดี

U = Uniqueness มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นคนวลัยลักษณ์

R = Responsibility มีความรับผิดชอบสูง

S = Sufficiency การดำเนินชีวิตอย่างสมดุลแบบพอเพียง

E = Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม