Home / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ใน 5 ปีข้างหน้า

“เป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรม นำการพยาบาลสู่สากล” ภายในปี 2566

 

พันธกิจหลักของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มีดังนี้

“มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการพยาบาลในระดับสากล มีนวัตกรรมการดำเนินงานตามภารกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนและศักยภาพของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขพร้อมสร้างสังคมสุขภาวะพื้นฐานหลักการทำงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” โดย

  • ผลิตพยาบาลในระดับวิชาชีพและวิชาชีพขั้นสูง ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • พัฒนาศักยภาพนักวิชาการ นักวิจัยทางการพยาบาลและทางสุขภาพให้สร้างสุขภาวะที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ ทุนและศักยภาพของชุมชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
  • สร้างงานวิจัย งานวิชาการ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ตลอดจนของท้องถิ่น ประเทศ และสังคมโลก
  • นำความรู้ด้านสุขภาพที่เชี่ยวชาญให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสุขภาพและศักยภาพด้านการดูแลตนเองของประชาชน
  • ส่งเสริมการใช้และให้คุณค่าแก่ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้
  • บูรณาการความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษา
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

ค่านิยม

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ยึดถือค่านิยมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ “WALAILAK for All – วลัยลักษณ์เพื่อปวงชน” Wisdom มุ่งสู่ปัญญา, Advancement ล้ำหน้า สร้างสิ่งใหม่, Loyalty มอบใจให้องค์กร, Altruism เอื้ออาทรต่อผู้อื่น, Integrity ยืนบนฐานความซื่อสัตย์, Lean กะทัดรัด เด่นชัดในคุณค่า, Accountability ตรวจตราความรับผิดชอบ, Knowledge Sharing ใฝ่รู้รอบ มอบแบ่งปัน

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คือ  “WU NURSE” ซึ่งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาฯ ได้ร่วมกันกำหนดไว้โดยมีความหมาย ดังนี้

W     = Wisdom                  เป็นผู้มีปัญญา

U      = Unity                      สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

N      = Neatness               สุภาพเรียบร้อย บุคลิกดี

U      = Uniqueness            มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นคนวลัยลักษณ์

R      = Responsibility         มีความรับผิดชอบสูง

S      = Sufficiency             การดำเนินชีวิตอย่างสมดุลแบบพอเพียง

E      = Ethics                     มีคุณธรรม จริยธรรม