สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์สิทธิพรรณ เรือนจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาขา
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอนามัยชุม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mail[email protected]
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2176, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2176, 2101-2
E – mail [email protected]
รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2157, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2157, 2101-2
E – mail [email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณ สงประเสริฐ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2117, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2117, 2101-2
E – mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2165, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2165, 2101-2
E – mail [email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2150, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2150, 2101-2
E – mail [email protected]
อาจารย์ลักษมล ลักษณะวิมล
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2126, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2126, 2101-2
E – mail [email protected]
อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2168, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2168, 2101-2
E – mail [email protected]
อาจารย์ชุติมา รอดเนียม
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2101-2
E – mail [email protected]
อาจารย์พรชนุตร ชุมภูนุช
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 22101-2
E – mail [email protected]
อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน22101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์มณีรัตน์ คำนาค
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ สามทิศ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอนามัยชุม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mail[email protected]