คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
คณบดี / ประธาน
อาจารย์สุดา ใจห้าว
รองคณบดี/รองประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลขั้นสูง/กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ พลานุพัฒน์
หัวหน้าสถานวิจัย/กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณ สงประเสริฐ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์/กรรมการกรรมการและเลขานุการ