Home / คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ
คณบดี / ประธาน
อาจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
รองคณบดี / รองประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
หัวหน้าสถานวิจัย / กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์
กรรมการ
อาจารย์สุดา ใจห้าว
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ สงประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ