Home / คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ
คณบดี / ประธาน
อาจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
รองคณบดี / รองประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
หัวหน้าสถานวิจัย / กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล
กรรมการ
อาจารย์สุดา ใจห้าว
กรรมการ
อาจารย์ธนวรรณ สงประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ