คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ
คณบดี / ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
รองคณบดี / รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
หัวหน้าสถานวิจัย/กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลขั้นสูง/กรรมการ
อาจารย์สุดา ใจห้าว
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์/กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณ สงประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ