Home / คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ
รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
กรรมการ
อาจารย์สุดา ใจห้าว
กรรมการ
อาจารย์ธนวรรณ สงประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ