Home / แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ ที่จะใช้ตามแผนกลยุทธ์ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

2560

(ผล)

เป่าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ……..

กลยุทธ์

2561

2562

2563

2564

2561-2564

มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ

1) ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ชุมชน ท้องถิ่น

 

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

1) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

มิติคุณภาพการให้บริการ

2)  มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตอบสนองชุมชน ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ

2) จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณจากองค์กรภายนอก

 

≥3

≥3

≥3 

≥3 

≥3

2) จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ท้องถิ่นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในเขตภาคใต้เพื่อของบประมาณแผ่นดิน /งบประมาณจากแหล่งอื่น

3) ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ

 

≥85

≥85

≥85

≥85

≥85

3) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่สังคม เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของท้องถิ่นภาคใต้ และการให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

4)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการรับบริการ

 

≥85

≥85

≥85

≥85

≥85

มิติการพัฒนาองค์กร

3) มีการพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยและกลไกสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

1) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

≥20 

≥20 

≥20 

≥20 

≥20 

4)  ส่งเสริมความพร้อมและสนับสนุนทุนในการทำงานวิจัยและการเขียนตำรา รวมถึงปรับปรุงกลไกการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

2) ร้อยละของอาจารย์ที่ทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

 

≥70

≥70

≥70

≥70

≥70

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

2560

(ผล)

เป่าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ……..

กลยุทธ์

2561

2562

2563

2564

2561-2564

มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ

1) บัณฑิตมีศักยภาพ เป็นคนดีคนเก่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาประเทศ

1) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา

 

≥90

≥90

≥90

≥90

≥90

1) ปฏิรูปการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิตโดย เฉพาะการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกสาขาวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล

2) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

 

≥90

≥90

≥90

≥90

≥90

มิติคุณภาพการให้บริการ

2) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต

3) ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา

 

≥85

≥85

≥85

≥85

≥85

4) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3) มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม

5) จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา

 

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

2) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา รวมถึงส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เป็นทั้ง”คนดีและคนเก่ง”

6) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 

4

4

4

4

4

มิติการพัฒนาองค์กร

4) มีกระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

7) การรับนักศึกษา

 

4

4

4

4

4

3) สร้างกลไกดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาเรียนให้มากที่สุด โดยเฉพาะคนเก่งทุกคนจะต้องได้เรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8) ร้อยละของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

 

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

9) ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

 

≥3 

≥3 

≥3 

≥3 

≥3 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

2560

(ต่อ)

เป่าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ……..

กลยุทธ์

2561

2562

2563

2564

2561-2564

มิติคุณภาพการให้บริการ

1) นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้

สมัยใหม่ที่นำไปประยุกต์

ใช้ได้

1). ผลที่เกิดกับนักศึกษา

3

3

3

3

3

3

1) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ

มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2) มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นสากล และส่งเสริมนวัตกรรม

2) จำนวนนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดที่ใช้รูปแบบวิทยาการสมัยใหม่

 

2

2

2

2

2

3) สาระของรายวิชาในหลักสูตร

 

4

4

4

4

4

4) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 

4

4

4

4

4

5) การประเมินผู้เรียน

 

4

4

4

4

4

6) ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป

 

≥50

≥50

≥50

≥50

≥50

2) ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคนเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ และจัดทดสอบความสาม

7) ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาไทย (Exit Exam) ตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป

 

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

3) ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการศึกษาในระดับสูง โดยกำหนดให้นักศึกษาแรกเข้าทุกคนต้องทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยและก่อนสำเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

2560

(ต่อ)

เป่าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ……..

กลยุทธ์

2561

2562

2563

2564

2561-2564

มิติคุณภาพการให้บริการ

1) มีเครือข่ายภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

1) จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย

 

3

4

5

5

5

1) จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ โดยจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย

มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

2) จำนวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทำร่วมกับเครือข่ายภายนอก

 

2

3

4

5

5

2) เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนา ให้เกิดความก้าวหน้าทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก

 

3

5

5

5

5

4) จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า

 

1

 

2

3

3

3

3) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย ทั้งในทางวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อทราบความต้องการของศิษย์เก่าที่อยู่ในโลกการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งโอกาสที่ศิษย์เก่าจะช่วยระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

7. จำนวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรตาม MOU กับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรในต่างประเทศ.

 

1

1

1

1

1

4) ส่งเสริมบรรยากาศการศึกษานานาชาติทั้งการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์และบุคลากรนานาชาติโดยเฉพาะในอาเซียน ในเอเชีย และทั่วโลก รวมทั้งโครงการ International Summer Camp เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ

มิติการพัฒนาองค์กร

3) มีการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน

8. จำนวนทุนวิจัยจากองค์กรภายนอก

 

1

2

3

4

5

5) แสวงหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ