สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : พย.บ.
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ : B.N.S.

ปรัชญา/วัตถุประสงค์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความเชื่อว่า วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้บริบทของสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์การผดุงครรภ์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การใช้ผลงานวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการในทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ทั้งในบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การบำบัด ทางการพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ตามขอบเขตกฎหมาย จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้กระบวนการพยาบาล พื้นฐานองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมต่อการปฏิบัติการพยาบาลให้มีคุณภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทาง สถิติ การวิจัย และระบาดวิทยา ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณและศรัทธาในวิชาชีพ เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม การใช้ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

การเป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธาในวิชาชีพ สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ นำไปสู่การกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาลวลัยลักษณ์ ดังรูปภาพ

แนวทางประกอบอาชีพผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพทุกระดับของภาครัฐและเอกชน ในสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพผู้มีสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลและนักวิชาการในสถาบันการศึกษาพยาบาลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ สามารถประกอบวิชาชีพอิสระได้โดยมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

แนวทางการศึกษาต่อ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 185 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 20  หน่วยกิต
  (2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 12   หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาสุขพลาอนามัย 4   หน่วยกิต 
  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4   หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 137 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชีพภาคทฤษฎี 92  หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาชีพภาคปฏิบัติ 45  หน่วยกิต
     
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต