Home / หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science Programชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : พย.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ : B.N.S.

ปรัชญา / วัตถุประสงค์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความเชื่อว่า วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ทุกช่วงวัย
ทุกภาวะสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
ภายใต้บริบทของสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์การผดุงครรภ์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การใช้ผลงานวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการในทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ทั้งในบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การบำบัด
ทางการพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ตามขอบเขตกฎหมาย จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้กระบวนการพยาบาล พื้นฐานองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้าง
สรรค์ และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมต่อการปฏิบัติการพยาบาลให้มีคุณภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทาง
สถิติ การวิจัย และระบาดวิทยา ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณและศรัทธาในวิชาชีพ เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม การใช้ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
การเป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธาในวิชาชีพ สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ นำไปสู่การกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาลวลัยลักษณ์ คือ

 • ” WU NURSE”
  : W-Wisdom  เป็นผู้มีปัญญา ; U-Unity สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว; N-Neatness สุภาพเรียบร้อย บุคลิกดี ; U-Uniqueness มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นคนวลัยลักษณ์ ; R-Responsibility มีความรับผิดชอบสูง; S-Sufficiency การดำเนินชีวิตอย่างสมดุลแบบพอเพียง ; และ E-Ethics มีคุณธรรม จริยธรรมแนวทางประกอบอาชีพ
  ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพทุกระดับของภาครัฐและเอกชน ในสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงาน
  ในฐานะพยาบาลวิชาชีพผู้มีสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลและนักวิชาการในสถาบันการศึกษาพยาบาลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ สามารถประกอบวิชาชีพอิสระได้โดยมีใบอนุญาต
  ประกอบวิชาชีพฯ และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  แนวทางการศึกษาต่อ
  สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

  ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 26,900.- บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 322,800.- บาท

  โครงสร้างหลักสูตร
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 185 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
    (1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 20  หน่วยกิต
    (2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 12   หน่วยกิต
    (3) กลุ่มวิชาสุขพลาอนามัย 4   หน่วยกิต 
    (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4   หน่วยกิต

   

  2. หมวดวิชาเฉพาะ 137 หน่วยกิต
    (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชีพภาคทฤษฎี 92  หน่วยกิต
    (2) กลุ่มวิชาชีพภาคปฏิบัติ 45  หน่วยกิต
       
       
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

   การรับสมัคร