ผลงานอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการรับรองในระดับ Senior Fellow คนแรกของอาจารย์พยาบาลในประเทศไทย

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล Walailak University Intranet | อินทราเน็ตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้ารับประทานเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2560 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันพยาบาลสากล ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ เข้ารับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลีฯ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล เขตภาคใต้ เนื่องในวันพยาบาลสากล โดยเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร