สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดารัตน์ สมใจนึก
หัวหน้ากลุ่มสาขา
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2175, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2175, 2101-2
E – mail[email protected]
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2166, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2166, 2101-2
E – mail [email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์จุรีย์ ถือทอง
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2108, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2108, 2101-2
E – mail [email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำฝน ฤทธิภักดี
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2127, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2127, 2101-2
E – mail [email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริกรานต์ สุทธิสมพร
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2193, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2193, 2101-2
E-mail[email protected]
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2164, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2164 , 2101-2
E – mail [email protected]
อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2118, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2118, 2101-2
E – mail [email protected]
อาจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2111, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2111, 2101-2
E – mail [email protected]