สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2560
ภาษาอังกฤษ : Certificate Program for Practical Nursing

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อย่อ : –
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Certificate for Practical Nursing
ชื่อย่อ : –

ปรัชญา/วัตถุประสงค์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความเชื่อว่าผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยทำการพยาบาลภายใต้การมอบหมายและความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการทำหัตการที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน การเก็บข้อมูล บันทึก และรายงานข้อมูล การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให้กับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่หรือไม่รุนแรง การดูแลสุขภาพอนามัย การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ช่วยเหลือในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล การจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม ดูแลสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการฟื้นหาย ให้กับบุคคลทุกวัย ทั้งในสถานบริการสุขภาพ ที่บ้าน และในชุมชน การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิชาการทั่วไปและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมีรายวิชาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานได้ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะสามารถช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการดูแลบุคคล ในการดูแลบุคคล ทั้งในสถานพยาบาล ที่บ้าน และในชุมชน ในด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การส่งเสริมสุขภาวะของบุคคล การพยาบาลที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนและการพยาบาลบุคคลที่อยู่ในระยะท้าย โดยอยู่ภายใต้การมอบหมายและความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลทั้งที่มีภาวะสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่รุ่นแรง ไม่ซับซ้อน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามบริบทของตนเองและครอบครัว

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

สามารถช่วยเหลือ ดูแลบุคคลด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ส่งเสริมสุขภาวะ สังเกตอาการและอาการแสดงที่ผิดปกติ การฟื้นฟูสภาพตามแผนการรักษาพยาบาลภายใต้การมอบหมายและความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดงของโรค ความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ช่วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์มอบหมาย ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดูแลสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการฟื้นหาย มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือดูแลบุคคลและครอบครัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการผดุงครรภ์ ทีมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต

แนวทางประกอบอาชีพ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 1 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 28 หน่วยกิต
2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 18 หน่วยกิต
2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือก 2 หน่วยกิต