ผู้บริหารสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mailsorapen@wu.ac.th
อาจารย์สุดา ใจห้าว
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E – mailsuda.ja@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลขั้นสูง
ความเชี่ยวชาญการลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด การดูแลตนเองและจัดการอาการ การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์โรคเรื้อรัง สุขภาวะผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mailjomsuwanno@gmail.com
ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mailthanawan.me@wu.ac.th
ผศ.ดร.ทิพวรรณ พลานุพัฒน์
หัวหน้าสถานวิจัย
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
Email:thippawan.bu@wu.ac.th
อาจารย์พรชนุตร ชุมภูนุช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mailpornchanuch.ch@wu.ac.th
ผศ.สิริกรานต์ สุทธิสมพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mailsirikran.su@wu.ac.th