ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
รองศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลขั้นสูง
ความเชี่ยวชาญการลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด การดูแลตนเองและจัดการอาการ การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์โรคเรื้อรัง สุขภาวะผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์สุดา ใจห้าว
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E – mail[email protected]
ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
หัวหน้าสถานวิจัย
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลอนามัยชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mail[email protected]
อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mail[email protected]