สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
หัวหน้ากลุ่มสาขา
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mailasaifon@wu.ac.th
ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mailsrisuda.va@wu.ac.th
อาจารย์อุษา น่วมเพชร
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mailusa.na@wu.ac.th
อาจารย์นาบีลา ยุมยวง
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mailnabila.yu@wu.ac.th
ผศ.เกวลี วัชราทักษิณ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mail
kewalee.na@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E-mailchadjane.ja@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E-mailsujira.wi@wu.ac.th
อาจารย์ ศิรินทรา ด้วงใส
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E-mailsirintra.du@wu.ac.th
ผศ.ดร.แสงเทียน เจียรวัฒนากุล
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mailsangtien.je@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไชยชำนิ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101-2
E-mailnopparat.ch@wu.ac.th
ผศ.ธวัชชัย ทีปะปาล
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2178, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mailthawatchai.te@wu.ac.th
อาจารย์สันติพงศ์ แก้วนรา
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mailsantipong.ka@wu.ac.th
อาจารย์สันติ เพชรนุ้ย
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72101-2
E – mailsanti.pe@wu.ac.th
อาจารย์อินทุอร ก้านกิ่ง
อาจารย์ปุณณพร แก้วกล่ำ
0