แนะนำสำนักวิชา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มเปิดการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2541 เป็นสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีอิสระและมีเอกภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะประชาชนในภาคใต้ของประเทศไทย ในระยะเริ่มดำเนินการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2541 ต่อมาเมื่อมีแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง มีความเป็นธรรม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงบทบาทในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะในการจัดบริการสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถเชิงวิชาการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์มุมมองด้านสุขภาพ มุ่งการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกและสร้างกลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพแนวใหม่โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง รวมถึงการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว บุคลากรทีมสุขภาพต้องสร้างระบบการดูแลสุขภาพประชาชนแบบบูรณาการ คำนึงถึงปัญหาทุก ๆ มิติของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เชื่อมโยงการบริการด้านการรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ จัดบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ให้สามารถดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแล ผู้ใช้บริการแบบองค์รวมและแบบบูรณาการจะต้องดำเนินการควบคู่กับการสร้างความร่วมมือของประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาสุขภาวะดังกล่าว และต้องอาศัยองค์ความรู้ของศาสตร์ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มาใช้เพื่อเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความสามารถบริการสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ประสานงานและสนับสนุนการทำงานระหว่างบ้านและสถานบริการสุขภาพเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อและสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ