Home / บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางรัตนากร บุญกลาง
งานบริหารจัดการสำนักงาน/งานธุรการ/งานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
นางสาวองค์อร รัตนพันธ์
งานประกันคุณภาพการศึกษา /งานรับรองสถาบันการศึกษา/สนับสนุนการสอน
นางสาวธีรนันท์ ชำนาญกิจ
งานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
นางวรรณา นิลพัฒน์
งานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต