บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางรัตนากร บุญกลาง
งานบริหารจัดการสำนักงาน/แผนงบประมาณ/อัตรากำลัง/งานการศึกษาต่อเนื่อง
นางสาวธีรนันท์ ชำนาญกิจ
งานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / งานกิจการนักศึกษา
นางสาวองค์อร รัตนพันธ์
งานประกันคุณภาพการศึกษา /งานวิจัยและนวัตกรรม/งานสื่อสารองค์กร
นางสาวพรรณวดี พลสิทธิ์
งานหลักสูตรปริญญาตรี/งานกิจการนานาชาติ/งานสื่อสารองค์กร
นางวรรณา นิลพัฒน์
งานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต /งานขอตำแหน่งทางวิชาการ