สาขาการพยาบาลการผดุงครรภ์ มารดา และทารก

อาจารย์ปฤษดาพร ผลประสาร
หัวหน้ากลุ่มสาขา
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2127
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2127 , 2101-2
E – mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ แสงประจง
ความเชี่ยวชาญ สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101, 0-7567-2172
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2172, 2101
E – mail [email protected]
อาจารย์สุดา ใจห้าว
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101, 0-7567-2116
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2116, 2101
E – mail [email protected]
อาจารย์จิราวรรณ คล้ายวิเศษ
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2493, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2493, 2101-2
E – mail [email protected]
อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E – mail[email protected]
ผศ.ดร.กัลยา วิริยะ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E-mail [email protected]
อาจารย์สุมลทิพย์ สนธิเมือง
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E-mail[email protected]
อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E-mail[email protected]
อาจารย์กัญญาภัค ปลื้มใจ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E-mail :  [email protected]