Home / สาขาการพยาบาลการผดุงครรภ์ มารดา และทารก

สาขาการพยาบาลการผดุงครรภ์ มารดา และทารก

อาจารย์กรรณิการ์ แสงประจง
หัวหน้ากลุ่มสาขา
ความเชี่ยวชาญ สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101, 0-7567-2172
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2172, 2101
E - mail kannika.se@wu.ac.th
อาจารย์สุดา ใจห้าว
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101, 0-7567-2116
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2116, 2101
E - mail suda.ja@wu.ac.th
อาจารย์จิราวรรณ คล้ายวิเศษ
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2493, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2493, 2101-2
E - mail jirawan.ka@wu.ac.th
อาจารย์ปฤษดาพร ผลประสาร
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2127
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2127 , 2101-2
E - mailpridsadaporn.po@wu.ac.th
อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E - mailwanna.ku@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.อภิรยา พานทอง
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E-mailpapiraya@wu.ac.th