สาขาการพยาบาลการผดุงครรภ์ มารดา และทารก

อาจารย์ปฤษดาพร ผลประสาร
หัวหน้ากลุ่มสาขา
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2127
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2127 , 2101-2
E – mailpridsadaporn.po@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ แสงประจง
ความเชี่ยวชาญ สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101, 0-7567-2172
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2172, 2101
E – mail kannika.se@wu.ac.th
อาจารย์สุดา ใจห้าว
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101, 0-7567-2116
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2116, 2101
E – mail suda.ja@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราวรรณ คล้ายวิเศษ
ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2493, 0-7567-2101-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2493, 2101-2
E – mail jirawan.ka@wu.ac.th
อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E – mailwanna.ku@wu.ac.th
ผศ.ดร.กัลยา วิริยะ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E-mail kallaya.wi@wu.ac.th
อาจารย์สุมลทิพย์ สนธิเมือง
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E-mailsumoltip.so@wu.ac.th
อาจารย์กัญญาภัค ปลื้มใจ
ความเชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2101
E-mail :  kanyapak.pl@wu.ac.th