Home / กิจกรรมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กำไล สมรักษ์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.จันทร์จุรีย์ ถือทอง ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กรรณิการ์ แสงประจง ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Senior Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นสะพานบุญ มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้หน่วยงานต่างๆ

วันนี้ 16 เมษายน 2563 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิท …

Read More »

คณะทำงานพยาบาลเพื่อประชาชน ร่วมกับ บ้านเพชรบำเพ็ญ บริจาคอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

วันนี้ 10 เมษายน 2563 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิท …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Senior Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »