Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการกีฬาสี WU NURSE สัมพันธ์

18 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการกี …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 “Success Quality & Learning Solutions”

นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี …

Read More »

วลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage

กิจกรรมวลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage

กิจกรรมวลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยา …

Read More »

กิจกรรม”เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยลักษณ์ด้วยมือเรา”

กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยลักษณ์ด้วยมือเรา

บุคลากรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา …

Read More »

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาพยาบาล “เก่ง ดี มีสุข” สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการพัฒนภาวะผู้นำนักศึกษาพยาบาล "เก่ง ดี มีสุข"

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่ว …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี ในโอกาสได้รับรางวัล”นักเรียนเก่าศึกษานารีดีเด่น”โรงเรียนศึกษานารี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พิธีมอบหมวก เข็มสถาบัน ดวงประทีป และสำเร็จการศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหล …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ “บัณฑิตพยาบาล” รุ่นที่ 18 และนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2561

Read More »