ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ทุนเรียนฟรี ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง […]

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ทุนเรียนฟรี ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ รักาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ รักชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ รักชาต

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ รักชาติ Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ และ อ.กรรณิการ์ ศรีสมทรง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ ,ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร และ ผศ.ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จอม สุวร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ ,ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร และ ผศ.ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมา

การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3 Read More »

รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัค

รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 Read More »

รับสมัครอาจารย์พยาบาล

รับสมัครอาจารย์พยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

รับสมัครอาจารย์พยาบาล ด่วน!!! สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหา

รับสมัครอาจารย์พยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ของแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรรณ เรือนจันทร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ของแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรรณ เรือนจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรรณ เรือนจัน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ของแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ Read More »

ปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ปิดการรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ปิดการรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผ

ปิดการรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต Read More »

ศิษย์เก่าดีเด่น เกื้อการุณย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น Read More »

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักส

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567 Read More »