Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 2

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศร …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลรุ่น 19 สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านร้อยละ 95.71

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิดารัตน์ สมใจนึก ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ด่วน!! รับสมัครอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ด่วน!!! สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ด่วน!! รับสมัครอาจารย์พยาบาล  สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์หรือสาขาการพยาบาลมารดาและทารก

ด่วน!!! สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ด่วน รับสมัครอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ด่วน!!! สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ด่วน!! เลื่อนการประชุมวิชาการ clinical reasoning รุ่นที่ 5 เป็นวันที่ 2-4 กย 63

หนังสือเลื่อนการประชุม กำหนดการประชุม

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล

รับสมัครอาจารย์พยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความ …

Read More »