Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมช …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญเ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัครเพื่อค …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน(เพิ่มเติม)

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัครเพื่อค …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัครเพื่อค …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ …

Read More »