Home / Ongorn Rattanapan

Ongorn Rattanapan

การอบรม “ความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิท …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรป …

Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม …

Read More »

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมช …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ …

Read More »