สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคะแนนเต็ม ในการประเมิน 5ส.Green ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคะแนนเต็ม ในการประเมิน 5ส.Green ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ 26 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมิน 5ส. Green จากคณะกรรมการกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับคะแนนเต็ม 5 ทางสำนักวิชาฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ในการตรวจประเมินและให้คำแนะนำในการดำเนินงาน 5ส.

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคะแนนเต็ม ในการประเมิน 5ส.Green ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรฐาน 5ส Green เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการดำเนินงาน ที่ผนวกเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เข้ามาขับเคลื่อน UI Green Metric Ranking อันเป็นนโยบายที่สำคัญ นอกเหนือจากการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรและเป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้ว ยังทำให้เป็นสถานที่ทำงานที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ดำเนินงานสอดคล้องกับภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบาย 5ส Green โดยมีคณะทำงาน 5ส Green สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเสมอมา คณะทำงานฯ ได้จัดโครงการ “Happy Workplace Success by 5ส Green” ขึ้น เพื่อความต่อเนื่องของสำนักวิชาในการดำเนินงานตามมาตรฐาน 5ส Green ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดี มีความสุข เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

กิจกรรม 5 ส. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2565