ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ