ขอแสดงความยินดีกับ นางเกสราวรรณ ประดับพจน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รุ่นที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับ นางเกสราวรรณ ประดับพจน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รุ่นที่ 8

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางเกสราวรรณ ประดับพจน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รุ่นที่ 8 ซึ่งได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในที่ประชุมพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 เรื่องความเหมือนที่แตกต่าง ประเภท Oral  presentation

ขอแสดงความยินดีกับ นางเกสราวรรณ ประดับพจน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รุ่นที่ 8