Home / 2020 / กรกฎาคม

Monthly Archives: กรกฎาคม 2020

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และโครงการสานรักสานสัมพันธ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ …

Read More »

กิจกรรมการคัดกรองการเจริญเติบโต พัฒนาการ ภาวะสุขภาพ ภูมิคุ้มกันโรค และการตรวจร่างกายในเด็กวัยก่อนเรียน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิ …

Read More »

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

10 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้ …

Read More »

โครงการเด็กดี มีภาวะผู้นำ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิท …

Read More »