กิจกรรมการคัดกรองการเจริญเติบโต พัฒนาการ ภาวะสุขภาพ ภูมิคุ้มกันโรค และการตรวจร่างกายในเด็กวัยก่อนเรียน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการคัดกรองการเจริญเติบโต พัฒนาการ ภาวะสุขภาพ ภูมิคุ้มกันโรคและการตรวจร่างกายในเด็กวัยก่อนเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าสูงบน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตวลัยลักษณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสูง สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีการบูรณาการกับรายวิชา NUR60-331 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 เป็นรูปแบบที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของผู้เรียน โดยใช้การบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงโดยมีการตรวจร่างกายเด็กเล็กวัยก่อนเรียน ณ ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อฝึกทักษะการคัดกรองการเจริญเติบโต