Home / 2020 / มิถุนายน

Monthly Archives: มิถุนายน 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัครเพื่อค …

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับอาจารย์ใหม่สู่การสอนนักศึกษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 10- 12 มิถุนายน 2563 สำนักวิชาพยาบาลศา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »