การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 2

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 2 (The 2st National Conference Clinical Reasoning, Nursing Research and Nursing Innovation Development) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Application ขอเชิญผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
  • การประชุมวิชาการ “การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล” ในวันที่ 30 มี.ค. 2566 (โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยCNEU) ลงทะเบียน คลิ๊ก
  • กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอและประกวดผลงานการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 31 มี.ค. 2566 สำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา/ พยาบาลวิชาชีพ ลงทะเบียน คลิ๊ก
  • การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล ในวันที่ 31 มี.ค. 2566 (รูปแบบ Oral presentation /Oral presentation และตีพิมพ์ผลงานใน Online proceeding) สำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา/ อาจารย์/ พยาบาลวิชาชีพ ลงทะเบียน คลิ๊ก
การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 2 รายละเอียดโครงการ คลิ๊ก
กำหนดการโครงการ คลิ๊ก