ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน อย่างต่อเนื่องนั้น บัดนี้ หลักสูตรฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คลิ๊ก

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านกระบวนการประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมี รายละเอียดกาหนดการและรูปแบบการสอบตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 075-672105, 075-672101-2 หรือติดต่อโดยตรงเจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตร โทร. 098-564 4132 e-mail : nwanna52@gmail.com