ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลจากโครงการรณรงค์ผ้าไทยใส่ให้สนุก

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมส่งภาพถ่ายประกวดโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการใช้และสวมผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และรณรงค์ให้สวมผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี โดยให้ส่วนราชการเป็นแบบการแต่งกายและประชาสัมพันธ์โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” อย่างแพร่หลายตามความเหมาะสม
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นางสาวธีรนันท์ ชำนาญกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวองค์อร รัตนพันธ์ นักวิชาการ ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักวิชาพยาบาลาศาสตร์ ได้ร่วมส่งภาพถ่ายชุดผ้าไทยเข้าประกวด และได้รับรางวัลผลโหวตสูงสุด 5ลำดับแรก และได้รับรางวัลจากศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้เข้ารับรางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลจากโครงการรณรงค์ผ้าไทยใส่ให้สนุก ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลจากโครงการรณรงค์ผ้าไทยใส่ให้สนุก
ขอขอบคุณภาพจาก ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์