กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผุู้ใหญ่

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สุมาลี พล […]

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผุู้ใหญ่ Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

ด้วยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ม

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ Read More »

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบั

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ด้วยจะมีการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สรีพร ชมบุญ นักศึกษาหล

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาการพยาบาลผุู้ใ

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปีการศึกษา 2560 Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเวชปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปีการศึกษา 2560 Read More »