Home / วรรณา นิลพัฒน์

วรรณา นิลพัฒน์

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ด้วยจะมีการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.พัสตราภรณ์ แก้วพะ …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผุู้ใหญ่

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สุมา …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

ด้วยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใ …

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวช …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ด้วยจะมีการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สรีพร ชมบุญ นักศึ …

Read More »