ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ “น้อมรำลึกสมเด็จย่า 2562”

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงพระราชกรณียากิจในการัมนาสุขภาพอนามัยและบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศ นำสิริสุขแก่ปวงชนชาวไทย ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอความเห็นต่อรับมนตรีให้กำหนดวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมด็จย่าต่อวิชาชีพพยาบาล จึงจัดกิจกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา