Daily Archives: สิงหาคม 5, 2020

การประชุมหารือเรื่องแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ 5 สิงหาคม 2563 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิท …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ถิรวรรณ ทองวล ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สินีนาฏ นาคศรี ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »