โครงการประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสถาบันต้นแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามกรอบแนวคิด EPA

โครงการประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสถาบันต้นแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามกรอบแนวคิด EPA

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสถาบันต้นแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามกรอบแนวคิด EPA ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  สามารถ Scan QR code เพื่อลงทะเบียนตามภาพด้านล่าง หรือคลิ๊ก

ลงทะเบียน

หนังสือเชิญประชุม

โครงการและกำหนดการ