ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

รายงานตัวเข้าห้องสอบวันที่ 27 มีนาคม 2565ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานดังต่อนี้ไปนี้
**นำผลการตรวจ ATK ก่อน 24 ชม.ที่รับรองโดยแพทย์แสดงก่อนวันเข้าสอบ**

 1. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
 2. ดินสอ 2B
 3. ยางลบดินสอ
 4. ปากกาหมึกสีน้ำเงิน
 5. หลักฐานการสมัครฉบับจริง (สำหรับคนที่สมัครออนไลน์ แล้วยังไม่ยื่นเอกสาร) ดังต่อไปนี้
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบรับรองแพทย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 6. **การแต่งกายเข้าห้องสอบ **
  • **ผู้หญิงไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด และกางเกงในการเข้าห้องสอบ**
  • **ผู้ชายไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืดและกางเกงยีนส์ในการเข้าห้องสอบ**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โทร 075-672101-2