สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสภาการพยาบาล”