โครงการรวมพลังชาวในหันกำจัดขยะสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการรวมพลังชาวในหันกำจัดขยะสร้างเสริมสุขภาพ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการรวมพลังชาวในหันกำจัดขยะสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในรายวิชา NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน โดยได้จัดกิจกรรม ทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านและคิดค้นนวัตกรรมจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในหมู่บ้าน เพื่อลดปริมาณขยะและนำขยะมารีไซเคิลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด โดยนวัตกรรมที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้นร่วมกับชาวบ้าน มีดังนี้

1.ถังมหัศจรรย์ โดยนำถังพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาเจาะรูและฝังลงในดิน เพื่อใส่ขยะเปียกหรือเศษอาหารที่ต้องการจะทิ้ง เนื่องจากภายในหมู่บ้านไม่มีรถขยะผ่าน ชาวบ้านจึงต้องกำจัดขยะกันเอง และวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่กำจัดขยะได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อขยะเปียกหรือเศษอาหารเต็มถังแล้วก็สามารถยกถังออกและใช้ดินกลบหลุมได้เลย

2.ถุงผ้า NEW GEN นวัตกรรมนี้นักศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นโดยนำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว มาประยุกต์เป็นถุงผ้า สามารถนำไปใช้ใส่ของต่างๆ ต่อได้ และช่วยลดโลกร้อน

3.ถังขยะจากขวดพลาสติก นักศึกษาได้นำขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นถังขยะ และได้แบ่งช่องเพื่อแยกขยะ

นอกจากนี้ ในรายวิชา NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน นักศึกษาจะนำกล่องข้าว ถุงผ้า ติดตัวไปใช้ในการลงชุมชนหรือเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อลดการใช้กล่องโฟมหรือพลาสติกและลดโลกร้อนด้วย #GreenWU #GreenNurse #WalailakGoGreen