กิจกรรมฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน

กิจกรรมฉีดวัคซีน “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กนักเรียน”

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ ในรายวิชา NUR-462 การพยาบาลชุมชน เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้มีความรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์ปฏิบัติการฉีดวัคซีน เพราะการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการพยาบาลที่พยาบาลชุมชนจะต้องเรียนรู้ โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในโรงเรียนบริเวณเขตพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ โรงเรียนวัดพระอาสน์ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนบ้านทุ่งชน และโรงเรียนวัดสโมสร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ซึ่งวัคซีนที่ได้ให้บริการฉีดในครั้งนี้คือวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก เป็นวัคซีนที่เด็กจำเป็นจะต้องได้รับเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคแก่เด็ก การฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียน