Home / News / โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาพยาบาล “เก่ง ดี มีสุข” สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการพัฒนภาวะผู้นำนักศึกษาพยาบาล "เก่ง ดี มีสุข"

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาพยาบาล “เก่ง ดี มีสุข” สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ และภาคีเครือข่ายในชุมชน จัดโครง “การพัฒนาภาวะผู้นานักศึกษาพยาบาล เก่ง ดี มีสุข” บูรณาการกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เทศบาล และชุมชน การบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัย “กิจกรรมมหกรรมสุขภาพท่าศาลา” การพัฒนาทักษะผู้นาด้านการดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียนและชุมชน และบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (เก่ง ดี มีสุข) มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้จัดกิจกรรมที่ หาดบ่อนนท์ หมู่10 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภายในกิจกรรมจะมีนักศึกษาและอาจารย์พยาบาลเป็นผู้ให้ข้อมูลสุขภาพและสาธิตการปฏิบัติเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ใน 4 ประเด็นได้แก่ การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การปฐมพยาบาลสัตว์มีพิษ การเคลื่อนย้ายในกรณีต่างๆ และการทำความสะอาดแผล และจัดอบรมการอบรมแกนนำนักศึกษาดูแลใจ เพื่อเป็นผู้นำไปจัดอบรมนักเรียนในโรงเรียนต่อไปซึ่งกิจกรรมในส่วนนี้ได้รับความสนใจและมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน4โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทุ่งชน โรงเรียนทุ่งเกราะ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนวัดยางทอง

About Ongorn Rattanapan

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ อ.จันทร์จุรีย์ ถือทอง ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาล …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *