สอบวิทยานิพนธ์

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดอาหารที่บริโภคกับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคใต้” โดย พว.ฮัซวานี ดารากัย ในวันที่ 29 ม.ค. 2567 เวลา 18.00-20.00น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoommeeting ID: 949 6629 2553 passcode: 416488