กิจกรรมการสอบวิทยานิพนพธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้มีการจัดสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา จำนวน 2 คน ณ ห้องดอกปีบ 2 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

1. น.ส.ศศิธร เสนากัสป์ หัวข้อเรื่อง “ความชุกของการเกิดเหตุการณ์หัวใจชนิดรุนแรงขณะพักรักษาในโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการทำหัตถการหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวนทางผิวหนัง” โดยมี รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ เป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร และ ผศ.ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ เป็นกรรมการ

2. น.ส.ภาวิดา เหมทานนท์ หัวข้อเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุกับเหตุการณ์รุนแรงของหัวใจในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการทำหัตถการหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวนทางผิวหนัง ขณะพักรักษาในโรงพยาบาล” โดยมี รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ เป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร และ ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท เป็นกรรมการ

 ในการนี้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณ รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นอย่างสูง และขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศศิธร เสนากัสป์ และ น.ส.ภาวิดา เหมทานนท์ ที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย