สอบวิทยานิพนธ์

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หัวข้อ “ปัจจัยทำนายการคัดกรองวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดย พว.ณัฐราวดี ทิพย์ประสงค์ ในวันที่ 31 ม.ค. 2567 เวลา 18.00-20.00น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoommeeting ID: 976 1717 1901 passcode: 508606