ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหัวข้อ “ความชุกของการเกิดเหตุการณ์หัวใจชนิดรุนแรงขณะพักรักษาในโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการทำหัตถการหลอดเลือดโคโรนารีย์ ผ่านสายสวนทางผิวหนัง” โดย พว.ศศิธร เสนากัสป์ ในวันที่ 20 ม.ค. 2567 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ 2 อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์