ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University

ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 สโมสรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ รองคณบดี รวมทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ให้การต้อนรับและสาธิตกิจกรรมทางการพยาบาล ณ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Showa University from Japan เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ ในช่วงเย็น มีการร่วมรับประทานอาหาร ณ ร้าน OR Clean Food อีกทั้งยังมีการแสดงจากนักศึกษาพยาบาล ในชุดการแสดง “รำบวงสรวงกู่บัวมาศ” จากนั้นวันที่ 20 มกราคม 2566 ทางคณาจารย์จาก Showa University ได้ร่วมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แหล่งฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลภาคปฐมภูมิ ณ โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน สาขาศาลาบางปู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดี รวมทั้งคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งผู้บริหารและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน สาขาศาลาบางปู

ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa Universityต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University ต้อนรับคณาจารย์จาก Showa University