กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสุดสร้างสรรค์ พร้อมของรางวัลมากมาย และได้ความรู้ทางการพยาบาลอีกด้วย อาทิ บริการการประเมินภาวะสุขภาพเด็กเบื้องต้น การสาธิตวิธีการปฐม พยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมวาดภาพระบายสี ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติตามท้องถิ่น กิจกรรมตอบคําถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID-19 และกิจกรรมสันทนาการ

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตที่ดี พัฒนาการตามวัยของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนานักศึกษาที่ร่วมดําเนินกิจกรรมให้มีความเสียสละ ร่วมกัน ทํางานเป็นทีม และนําความรู้จากการเรียนมาใช้ในการให้บริการแก่สังคม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

ภาพและข่าว โดย สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์