กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

ด้วยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโชยน์ ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันมหิดล เพื่อเป็นการถวายสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย” ด้วยวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก โดยกำหนดเป็น “วันมหิดล” ซึ่งวันสำคัญที่สำนักวิชา/วิทยาลัยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรมวันมหิดลเป็นประจำทุกปี

โดยเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชา/วิทยาลัยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บ้านแหลม โฮมสเต อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศมนชนก คชวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และ รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผศ.ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวปิดงาน โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมจำนวน 120 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เเกนนำชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ สนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์ เรือ รถน้ำล้างตัว รถพยาบาล รวมถึงทีมวิทยากรนำปลูกป่า และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ในกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565